กำหนดการรายงานตัว ปีการศึกษา 2560

      ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ(เรียกสำรอง) และโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำเนินการเอง ให้ดำเนินการรายงานตัวผ่านระบบ Internet และชำระเงินผ่านธนาคาร ใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2560


      1. นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ, ประเภทส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา, โควตาศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำเนินการเอง ที่ดำเนินการรายงานตัวผ่านระบบ Internet และชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัว ในวันที่ 25-27 เมษายน 2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

      2. นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ, ประเภทส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา, โควตาศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำเนินการเอง ที่ดำเนินการรายงานตัวผ่านระบบ Internet และชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์ต้องการ สละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ต้องดำเนินการขอสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการส่งรายชื่อนิสิตใหม่จากการเข้าศึกษาระบบรับตรง ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์ การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ต่อไป

ข้อปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่


      1. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ http://admit.msu.ac.th ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนดไว้ท้ายประกาศผลผู้สอบได้ และบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักฐานที่ทางราชการได้ออกให้และจะต้องทำการบันทึกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น

      2. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิมพ์แบบรายงานตัวและใบชำระเงินเพื่อไปชำระเงิน ณ ธนาคาร ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในใบชำระเงิน (มมส.5) และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้อ้างอิง (ก่อนชำระเงินโปรดตรวจสอบรหัสนิสิต ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง)

      3. สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภายหลังจากที่รายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว นิสิตจะต้องดำเนินการจองหอพัก http://dorm.msu.ac.th จองชุดนิสิต/ชุดกีฬา http://ubook.msu.ac.th ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับการชำระเงินค่าหอพัก นิสิตสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่ระบบบริการการศึกษา http://reg.msu.ac.th > ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน > พิมพ์ใบชำระเงินเกี่ยวกับหอพักนิสิต

      4. Username และ Password เริ่มต้นของระบบบริการการศึกษา, ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ของนิสิตคือรหัสประจำตัวนิสิต เมื่อนิสิตทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วควร Log Out ออกจากระบบทุกครั้ง

      5. นิสิตที่รายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ต้องนำเอกสารการขึ้นทะเบียนนิสิตไปยื่นรายงานตัว ณ สถานที่ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ท้ายประกาศผลผู้สอบได้ โดยหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว มีดังนี้
 • 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 แผ่น
 • 2. แบบรายงานตัวที่พิมพ์ผ่านระบบ Internet 1 ชุด
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา 1 ชุด
 • 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา 1 ชุด
 • 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด
  (กรณีที่ผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่น ที่มิใช่บิดาหรือมารดา)
 • 7. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • 8. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (พร้อมแสดงฉบับจริง) 1 ชุด
  - ระดับปริญญาตรี 1 ชุด
  - ระดับบัณฑิตศึกษา 2 ชุด
 • 9. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • 10. สำเนาใบชำระเงินผ่านธนาคาร 1 ชุด
 • 11. สำเนาเอกสารอื่น ๆ
  (ใบสำคัญการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ทะเบียนสมรส, ใบสำคัญการหย่า, คำสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี) 1 ชุด

      6. นิสิตต้องถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวนิสิต ณ จุดทำบัตรประจำตัวนิสิต

      7. นิสิตระดับปริญญาตรี ต้องดำเนินการโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้าบ้านเลขที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามประกาศของงานหอพักนิสิต http://dorm.msu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-754234 หรือ 043-75433340 ต่อ 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, และ 1211