Student Admission Systems

(คู่มือการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่)

กำหนดการรายงานตัว ปีการศึกษา 2559


      1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 สามารถรายงานตัวผ่านระบบและชำระเงินที่ธนาคารได้ตั้งแต่ วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2559 และส่งเอกสารการรายงานตัวในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


      2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา, โควตาศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ต้องรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบ Internet และต้องชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร ในวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2559

      3. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศประจำปีการศึกษา 2559 ต้องรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบ Internet และต้องชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร ในวันที่ 25 ก.พ. - 3 มี.ค. 2559

      4. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2559 ต้องรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบ Internet และต้องชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร ในวันที่กำหนดในท้ายประกาศฯผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของแต่ละโครงการ

      5. นิสิตระดับปริญญาตรี ที่ดำเนินการรายงานตัวผ่านระบบและชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัว ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

      6. นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ, ประเภทส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา, โควตาศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำเนินการเอง ที่ดำเนินการรายงานตัวผ่านระบบ Internet และชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์ต้องการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ต้องดำเนินการขอสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการส่งรายชื่อนิสิตใหม่จากการเข้าศึกษาระบบรับตรง ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์ การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ต่อไป
ข้อปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่


      1. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ http://admit.msu.ac.th ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนดไว้ท้ายประกาศผลผู้สอบได้ และบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักฐานที่ทางราชการได้ออกให้และจะต้องทำการบันทึกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น

      2. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิมพ์แบบรายงานตัวและใบชำระเงินเพื่อไปชำระเงิน ณ ธนาคาร ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในใบชำระเงิน (มมส.5) และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้อ้างอิง (ก่อนชำระเงินโปรดตรวจสอบรหัสนิสิต ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง)

      3. สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภายหลังจากที่รายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว นิสิตจะต้องดำเนินการจองหอพัก http://dorm.msu.ac.th จองชุดนิสิต/ชุดกีฬา http://ubook.msu.ac.th ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับการชำระเงินค่าหอพัก นิสิตสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่ระบบบริการการศึกษา http://reg.msu.ac.th > ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน > พิมพ์ใบชำระเงินเกี่ยวกับหอพักนิสิต

      4. Username และ Password เริ่มต้นของระบบบริการการศึกษา, ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ของนิสิตคือรหัสประจำตัวนิสิต เมื่อนิสิตทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วควร Log Out ออกจากระบบทุกครั้ง

      5. นิสิตที่รายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ต้องนำเอกสารการขึ้นทะเบียนนิสิตไปยื่นรายงานตัว ณ สถานที่ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ท้ายประกาศผลผู้สอบได้ โดยหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว มีดังนี้
 • 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 แผ่น
 • 2. แบบรายงานตัวที่พิมพ์ผ่านระบบ Internet 1 ชุด
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ชุด
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา 1 ชุด
 • 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา 1 ชุด
 • 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด
  (กรณีที่ผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่น ที่มิใช่บิดาหรือมารดา)
 • 7. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • 8. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (พร้อมแสดงฉบับจริง) 1 ชุด
  - ระดับปริญญาตรี 1 ชุด
  - ระดับบัณฑิตศึกษา 2 ชุด
 • 9. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • 10. สำเนาใบชำระเงินผ่านธนาคาร 1 ชุด
 • 11. สำเนาเอกสารอื่น ๆ
  (ใบสำคัญการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ทะเบียนสมรส, ใบสำคัญการหย่า, คำสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี) 1 ชุด

      6. นิสิตต้องถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวนิสิต ณ จุดทำบัตรประจำตัวนิสิต

      7. นิสิตระดับปริญญาตรี ต้องดำเนินการโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้าบ้านเลขที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามประกาศของงานหอพักนิสิต http://dorm.msu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-754234 หรือ 043-75433340 ต่อ 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, และ 1211

ค้นหารายชื่อนิสิต

Example ณัฐวิภา,Nuttavipa

Example บุบผา,Bubpa

รายชื่อนิสิต