ขั้นตอนการขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอสละสิทธิ์)
2. แนบเอกสารดังต่อไปนี้ คือ
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต(พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร) 1 ฉบับ
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง(พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร) 1 ฉบับ
3. ต้องยื่นขอสละสิทธิ์ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่านั้น
4. สามารถส่งเอกสารการขอสละสิทธิ์ฯ ด้วยตนเอง ที่กองทะเบียนและประมวลผล ในวันและเวลาราชการ หรือ สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่...
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
5. สามารถตรวจสอบข้อมูลการขอสละสิทธิ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-754234 ในวันและเวลาราชการ